Lịch sử Việt Nam giai đoạn những năm 1945 – 1954 là nội dung có chứa nhiều câu hỏi ở dạng nhận biết và thông hiểu. Các câu hỏi kiểm tra khả năng ghi nhớ thời gian, sự kiện và nhân vật lịch sử, xoay quanh các vấn đề cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 – 1954.

Share: