THEO DÒNG LỊCH SỬ

Cao Bá Quát tự là Chu Thần, hiệu Cúc Đường, biệt hiệu Mẫn Thiên, là người làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ông đã sống một cuộc đời đầy thăng trầm và biến động, nhưng vẫn luôn giữ một khí phách hiên ngang, ngạo nghễ.

Chi tiết

Giáo dục khoa cử thời Nguyễn là hệ thống đào tạo nhân tài, quan lại, chủ yếu phục vụ cho công cuộc củng cố bộ máy triều đình nhà Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1919 khi khoa cử chấm dứt.

Chi tiết

Giáo dục khoa cử thời Tây Sơn phản ánh hệ thống trường học và chế độ khoa cử Đại Việt từ năm 1778 đến 1802 trong vùng đất do nhà Tây Sơn quản lý. Trong thời Tây Sơn, những chính sách về văn hóa, giáo dục có ý nghĩa tiến bộ rất lớn, đánh dấu một bước phát triển mới của văn hóa dân tộc. Trong đó, dấu ấn lớn nhất mà nhà Tây Sơn đạt được phải kể đến, đó là việc trọng dụng chữ Nôm  và mở rộng hệ thống trường học.

Chi tiết